Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, I osa E-raamat


Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, I osa - Kersti Kaldmäe pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Kersti Kaldmäe
ISBN: 9789985222034
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,34

SELGITUS:

Lai matemaatika ja kitsas matemaatika erinevad nii sisu kui ka käsitluslaadi poolest. Laias matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse olemusest arusaamiseks. Erinevalt laiast matemaatikast ei ole kitsa matemaatika õppe põhiülesanne mitte matemaatika kui teadusharu enese tundmaõppimine, vaid peamine on matemaatika rakenduste vaatlemine inimest ümbritseva maailma teaduspõhiseks kirjeldamiseks ning elus toimetuleku tagamiseks. Selleks vajalik keskkond luuakse matemaatika mõistete, sümbolite, omaduste ja seoste, reeglite ja protseduuride käsitlemise ning intuitsioonil ja loogilisel arutelul põhinevate mõttekäikude esitamise kaudu. Nii kitsas kui ka lai matemaatika annab õppijale vahendid ja oskused rakendada teistes õppeainetes vajalikke matemaatilisi meetodeid. Laia matemaatika kava ei rahulda matemaatika süvaõppe vajadusi. Matemaatikast enam huvituvatel õpilastel on võimalik kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi süvaõppevorme ja individuaalõpet. Ainekavas esitatud valikkursusi võib lisada nii kitsale kui ka laiale matemaatikale. Kitsale matemaatikale võib valikkursustena lisada ka laia matemaatika kursusi. Kitsa matemaatika järgi õppinud õpilastel on soovi korral võimalik üle minna laiale matemaatikale ja laia matemaatika järgi õppinud õpilastel kitsale matemaatikale. Ülemineku tingimused sätestab kool oma õppekavas.Laia matemaatika läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus matemaatikal on oluline tähtsus ja seda õpetatakse iseseisva ainena.Laia matemaatika kohustuslikud kursused on:1. „Arvuhulgad. Avaldised” - õpiku teemad on hulgateooria põhimõisted, arvuhulgad ja arvusüsteemid. Seejärel vaadeldakse ratsionaalavaldisi, tehteid nendega ja avaldiste lihtsustamist. Väga oluline on astme mõiste üldistamine ja tutvumine astendamise pöördtehte, st juurimisega, ning irratsionaalavaldistega.2. „Võrrandid ja võrrandisüsteemid” - õpiku teemad on võrrandid, võrrandisüsteemid ja tekstülesannete lahendamine.3. „Võrratused. Trigonomeetria I” - õpiku teemad on võrratused, trigonimeetria alused ja täisnurkse kolmnurga lahendamine.4. „Trigonomeetria II”5. „Vektor tasandil. Joone võrrand”6. „Tõenäosus, statistika”7. „Funktsioonid I. Arvjadad”8. „Funktsioonid”9. „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis”10. „Tuletise rakendused”11. „Integraal. Planimeetria kordamine”12. „Geomeetria I”13. „Geomeetria II”14. „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine”2017. aasta sügiseks valmivad kirjastusel gümnaasiumi laia matemaatika 10. klassi kursuste kogumikud.10. klassi 5 kursust jagunevad kahte ossa nii, et 1. osas on järgmised kursused:I Arvuhulgad ja avaldised; II Võrrandid; III Võrratused (osa 3. kursuse materjalist) ja 2. osas: III Täisnurkse kolmnurga lahendamine (osa 3. kursusest); IV Trigonomeetria; V Vektor tasandil. Joone võrrand.Ülejäänud kursuste materjal (11. ja 12. klass) valmib järk-järgult 2018. a (11. klassi jaoks) ja 2019. a (12. klassi jaoks).Valmiv õpik ongi mõeldud gümnaasiumi laia matemaatika kursuse õppijale. Suurt tähelepanu on pööratud sellele, et õpilane saaks ka iseseisvalt materjali omandada. Selleks on teooriaosa püütud seletada õpilasele arusaadavalt ja lisatud on hulganisti näiteid.Ülesanded on jagatud kolme ossa. Teooriaosale järgnevad õppimisülesanded, mille juurde on lisatud viited vajaliku valemi või näite kohta. Edasi tulevad ülesanded, mis on mõeldud õpitud teema harjutamiseks. Siin enam vihjeid valemitele ja näidetele pole. Kolmas, ülesannete osa on koostatud nii, et tuleb osata rakendada omandatud materjali erinevates olukordades ning osata siduda erinevate matemaatikavaldkondade teadmisi. See ülesannete grupp on mõeldud tugevamatele õpilastele ning neile, kellele matemaatika meeldib. Ülesandeid leidub igale tasemele. Programmiväline materjal on tähistatud tärniga.Õpikut katsetati 2016/2017. õppeaasta jooksul paarikümnes koolis.

...st (GLM) leiavad ka kitsa matemaatika õppijad selle, mis vastab nende õppekavale ... Eõpik | Mauruse e-õppematerjalid ... . Kitsa matemaatika õppijate seas leidub alati õpilasi, kes lahendavad meelsasti keerukamaid ülesandeid, ja vastupidi, laia matemaatika õppijate seas on neid, kes jõuavad tulemuseni teistest kiiremini. Matemaatika õppimine arendab korralikkust, hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ning ausust. Matemaatikal on tähtis osa tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate võimetega kaaslastesse. Matemaatikas on asjakohane käsitleda teaduse ja eetika suhteid vastavalt kursus ... Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, I osa. Avaldised ja ... ... . Matemaatikas on asjakohane käsitleda teaduse ja eetika suhteid vastavalt kursuse temaatikale ning õpilaste arengutasemele kohases ... Käesolev õpik käsitleb gümnaasiumi laia matemaatika kursust ning võimaldab materjali ka iseseisvalt omandada. Ülesanded on jagatud kolmeks osaks. Iga teoreetilise osa juures on õppimisülesanded, mille juurde on lisatud viited vajaliku valemi või näite kohta. Lk 182 on toodud harjutusülesanded, mis on mõeldud õpitud teemade iseseisvaks harjutamiseks ning neis vihjeid valemitele ja ... 2015. aasta laia matemaatika riigieksami analüüs ... struktuuris eristada 20 ülesannet või selle osa. Lisaks sellele sisaldasid nii laia kui ka kitsa ... Laia matemaatika eksamit eelistasid gümnaasiumi päevase õppe läbinud (63,8%) ja varemlõpetanud (70,1%). Seevastu kitsa matemaatika eksam oli eelistatum eksternõppe Nii kitsa kui ka laia matemaatika eksamil oli kaks osa (I ja II osa). Esimene osa koosnes seitsmest ja teine viiest ülesandest. Mõlema osa ... Gümnaasiumi päevane õpe 3109 34,2 0 99 1,4 Gümnaasiumi õhtune või kaugõpe 729 17,8 0 85 0 Kutseõpe 133 14,6 0 70 0 ... Õpik on valminud loengute põhjal, mida autorid on aastaid lugenud Tallinna Tehnikaülikoolis nii bakalaureuse- kui ka magistri- ning doktoriõppe üliõpilastele. Raamat annab elementaartasemel ülevaate matemaatika rakendustest eelkõige majanduses, aga ka tehnikas, logistikas, juhtimises jne. MATEMAATIKA AINEKAVA gümnaasiumi 12.klassile (lai kursus) 1.Õppe-eesmärgid Laia matemaatika õpetamisega taotletakse, et õpilane: 1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult; 2) valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; Paraku on aga matem. eksam üks olulisemaid eksameid, et üldse ülikooli pääseda. Valides kitsa matemaatika, õpib õpilane matemaatikat gümnaasiumi jooksul vaid 3+3+2 tundi nädalas, samas kui laia matemaatika valinud õpivad 4+5+5 tundi ja võivad soovi korral (kui neil tõesti piisab kitsast eksamist) sooritada kitsa eksami. Gümnaasiumi õpikud, töövihikud - paberkandajal Matemaatika X klass, Kalle Velsker, Tiit Lepmann, Lea Lepmann, õpik, kirjastus Koolibri, 2011 Matemaatika XI klass ... Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde 5 kursust, et lõpetada gümnaasium. Matemaatikat õpitakse süvendatult laia õppekava järgi. Riikliku õppekava laia matemaatika 14 kursusele on lisatud 6 kursust, kus lahendatakse rohkem ja raskemaid ülesandeid, lisaks probleem- ja tõestusülesandeid....