Õigus privaatsusele ja andmekaitse E-raamat


Õigus privaatsusele ja andmekaitse - Mari Männiko pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: Mari Männiko
ISBN: 9789985753316
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,30

SELGITUS:

Mari Männiko käsiraamat praktiseerivale juristileon mahukas originaaluurimus valdkonnas, mida kaitstakse privaatsusõigusega: identiteedist eutanaasia ja keskkonnakaitseni.Enne privaatsusõiguse ja andmekaitse seoste juurde minekut on piisava põhjalikkusega seletatud, mis on õigus privaatsusele ja millistel üldtingimustel on privaatsusõigusesse sekkumine õiguspärane.Hästi liigendatudteos kajastab muu hulgas rahvusvaheliste instrumentide, riigiüleste kohtute ja teiste riikide kohtupraktikat. Näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu, Euroopa Kohtuja mitme riigi– Norra, Saksamaa, Suurbritannia, Ungari, USA –konstitutsioonikohtu või ülemkohtu praktikat, aga ka Eesti seaduste jaEesti kohtupraktikatning näiteid privaatsusõiguse ootamatutest seostest eluliste olukordadega.Selleta oleks tõsiselt võetav eestikeelne õigusalane raamatantud valdkonnas mõeldamatu. Kasulik on teada, kuidas on teistes riikides lahendatud probleeme, mis on meil olemas või vältimatult tekkimas.Raamat on vajalikabimaterjal otsustamaks, kas esitada pärast Eesti kohtulahendit kaebus EuroopaInimõiguste Kohtule.

...eoste juurde minekut on piisava põhjalikkusega seletatud, mis on õigus privaatsusele ja millistel üldtingimustel on privaatsusõigusesse sekkumine õiguspärane ... Oru Pearu - Vikipeedia ... . Hästi liigendatud teos kajastab muu hulgas rahvusvaheliste instrumentide, riigiüleste kohtute ja teiste riikide kohtupraktikat. Vastab andmekaitse inspektsioon. Töötajal on õigus vaidlustada igasugune kõrvaliste isikute tegevus, mis on seotud tema nimelise e-postkasti kasutamisega. ... kas ja millistel tingimustel on isiklik kirjavahetus lubatud ning millistel juhtudel tohib tööandja, arvestades töötaja õigust privaatsusele, tutvuda te ... Kaamerate kasutamine elamualadel | Andmekaitse Inspektsioon ... . ... kas ja millistel tingimustel on isiklik kirjavahetus lubatud ning millistel juhtudel tohib tööandja, arvestades töötaja õigust privaatsusele, tutvuda tema nimelises e-postis ... Eestis tegutseb mitmeid majandustegevuse andmeid avaldavaid infoportaale, millede tegevuse osas on Andmekaitse Inspektsioon (AKI) alustanud seiret, et selgitada välja kas andmetöötlus vastab andmekaitsereeglitele ja on põhimõtetega kooskõlas. Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. § 23. Välja kuulutanud Vabariigi President 21.12.2018 otsus nr 367. Isikuandmete kaitse seadus 1. Vastu võetud 12.12.2018. 1. peatükk Üldsätted § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus reguleerib: 1) füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ulatuses, milles see täpsustab ja täiendab sätteid, mis sisalduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 ... Isikul on õigus tutvuda enda kohta töödeldavate isikuandmetega ja saada teavet isikuandmete töötlemise asjaolude kohta. Juhul, kui isik leiab, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Juhul, kui kasutatakse turvafirma teenust, siis peab ka see olema dokumenti lisatud. Andmekaitse all mõistetakse isikuandmete kaitset, mis tähendab seadusest tulenevate nõuete täitmise ja infoturbe reeglite järgimise kontrollimist. ... Olukorras, kus eraisik on töösuhtes, võib sõltuda tema õigus privaatsusele nii ülesannetest, mida ta töötajana täidab, kokkulepetest tööandjaga kui ka avalikust huvist tingituna. ... Uus rakendunud andmekaiste üldmäärus annab inimesele suurema võimu oma isikuandmete kaitsmisel. Isiku õigus privaatsusele ning andmete kaitsele on üks isiku põhiõigustest. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 tunnustatakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset kui omavahel tihedalt seotud, kuid eraldiseisvaid ... Õigus privaatsusele ja isikuandmete kaitsele on infoajastul järjest suurema ohu all. Seda ohustavad nii riigi üha laienevad andmekogud kui internetifirmade kogutud andmed, mis mõlemad võimaldavad inimeste hoiakutest ja käitumisest detailseid profiile koostada ning neid ära kasutada. Oru Pearu ehk Pearu Murakas on tegelane A. H. Tammsaare romaanisarjas "Tõde ja õigus".. Pearu on oma loomult vembumees ning tema puhul ei või kunagi teada, mis riukad tal mõttes mõlguvad. Pearule meeldib tähelepanu ja see, kui inimesed teda imetlevad. Kas ja kust tuleneb töötaja õigus privaatsusele tööl?Eesti Vabariigi Põhiseaduses ei ole eraldi põhiõigusena nimetatud õigust isikuandmete kaitsele. Mitmetes põhiseadustes ning uuemates rahvusvahelistes dokumentides on õigus isikuandmete kaitsele juba nimetatud eraldi põhiõigusena.. Andres Paas (Vargamäe And...