Valimik Euroopa Nõukogu lepinguid E-raamat


Valimik Euroopa Nõukogu lepinguid - Peatoimetaja Rait Maruste pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 1999
KIRJUTAJA: Peatoimetaja Rait Maruste
ISBN: 4741231010708
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,23

SELGITUS:

Euroopa Nõukogu tekkimisest alates on koostatud ja allakirjutamiseks avatud rohkem kui 170 lepingut, mis on aidanud luua laiaulatusliku ühise Euroopa õigusruumi. Käesolevas köites leiab lugeja rea lepinguid, mis on mõeldud üksikisiku õiguslikuks kaitseks. Lepingud seostuvad järgmiste valdkondadega: inimõigused, vähemused, kohalik demokraatia ja piiriülene koostöö, kultuur, haridus, sport, meedia, õigusalane koostöö, keskkond, sotsiaalküsimused, tervis. Eessõna Toomas Hendrik Ilveselt.

...(Istanbuli konventsioon), - võttes arvesse oma 17 ... PDF Euroopa sotsiaalõiguste sammas - European Commission ... . mai 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Ungaris. 1, Tõlkekeskus korraldab regulaarselt pakkumismenetlusi ja osaleb institutsioonidevahelistes pakkumismenetlustes mitmesugustes valdkondades. Kooskõlas oma asutamismääruse, nõukogu määrusega (EÜ) nr 2965/94 on keskus juriidiline isik ja võib seetõttu sõlmida lepinguid väliste teenuseosutajatega. Lepingu sõlmimine on võimalik üksnes pärast ... Euroopa Liidu Kohtu pädevus | Teabelehed Euroopa Liidu ... ... . Lepingu sõlmimine on võimalik üksnes pärast rangete pakkumismenetluste edukat ... Sageli valmistatakse neid lepinguid ette ja peetakse nende üle läbirääkimisi rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Euroopa Nõukogu ja paljud teised. Rahvusvahelise õiguse oluline allikas on ka rahvusvaheliste kohtute kohtupraktika. Euroopa Parlament hääletab koos Euroopa Liidu Nõukoguga Euroopa õigusaktide ja eelarve üle. Euroopa Parlament asub Brüsselis, Strasbourgis (Prantsusmaa) ja Luxembourgis. Euroopa Liidu Nõukogu ehk ministrite nõukogu 1. Nõukogu koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide ministritest. Igat riiki esindab üks minister. Euroopa Parlament ja EL-i riike esindav nõukogu peavad sõlmitud kokkuleppe formaalselt heaks kiitma 14 päeva jooksul. EL-i nõukogu otsust heakskiidu kohta oodata esmaspäeval, 25. novembril ja hääletus Euroopa Parlamendis on kavandatud kolmapäevaks, 27. novembriks. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) kuulas 28. oktoobril Strasbourgis toimunud istungil ära mahuka raporti kohaliku demokraatia olukorrast Eestis. Kongress kinnitas Riigikogule ja Valitsusele suunatud ettepanekud kohalike omavalitsuste olukorra parandamiseks Eestis. Konventsioon täiendab konventsiooniosaliste mitme- ja kahepoolseid lepinguid ning kokkuleppeid, sealhulgas järgmisi Euroopa Nõukogu lepinguid: - väljaandmise Euroopa konventsioon, allakirjutamiseks avatud 13. detsembril 1957 Pariisis (ETS nr 24); - kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsioon, allakirjutamiseks avatud ... Euroopa Ülemkogu või nõukogu deklaratsioonide, resolut­ ... korrale, mis võimaldab neid lepinguid uuesti läbi vaadata. 2. Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid, millega on seotud käesoleva akti üleminekusätted, säilitavad oma õigusjõu; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord. 3. Käesoleva akti sätetel, mille ... Euroopa Andmekaitsenõukogu (e daspidi: nõukogu) on EL-i asutus, millel on juriidilise isiku staatus ja mis tegutseb oma ülesannete täitmisel ja volituste rakendamisel sõltumatult. Nõukogu on asutatud Brüsselis, kus toimuvad kõik peamised tegevused. (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebr uar 2014, r iigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65). (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määr us (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelar ve suhtes...