Töösisekord, töötajate distsiplinaar- ja varaline vastutus ning töö- ja puhkeaja õiguslik korraldus E-raamat


Töösisekord, töötajate distsiplinaar- ja varaline vastutus ning töö- ja puhkeaja õiguslik korraldus - Heino Siigur pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 1999
KIRJUTAJA: Heino Siigur
ISBN: 4741231010081
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,14

SELGITUS:

Iga organisatsiooni eduka töö üheks eelduseks on kindla korra kehtestamine töösuhetes, poolte õiguste ja kohustuste kindlaksmääramine tööprotsessis ja nende realiseerimise tagamine. Kõrvuti õige tööorganisatsiooni, töötasustamise, jt. töötajate positiivsete mõjutusvahenditega, on osa täita ka töötajate distsiplinaar- ja varalisel vastutusel tööks vajaliku korra ehk nn. töösisekorra tagamisel. Töösisekorda saab tagada siis, kui on õigesti lahendatud töö- ja puhkeaja õiguslik korraldus, kui töötaja suhtes peetakse kinni kindlast töö- ja puhkeaja rezhiimist, et tagada vajalik tööintensiivsus, aga ka puhkamisvõimalused. Kommenteeritud väljaanne.

...pingu seaduse (edaspidi TLS) 4. peatükk, milline sisaldab õigusnorme nii tööandjale tekitatud kahju hüvitamise kui ka töötaja töötasust tasaarvestuse osas ... Abistavad teenused töö leidmiseks | Töötukassa ... . Hüvitamisele kuuluva kahjusumma kindlaksmääramisel on peamine tuvastada tekkinud kahju suurus ning töötaja süü vorm. Kaardiväljaandeid (nii uusi kui vanu), asukohainfot, kohanimesid ja geograafiat puudutavate küsimustega võib pöörduda 8. korruse geograafia- ja kartograafiasaali konsultandi poole telefonil 6 307 156 või e-posti aadressil [email protected] Konsultant nõustab kohapeal igal tööp ... Varalise vastutuse määramine - Tööelu.ee ... . korruse geograafia- ja kartograafiasaali konsultandi poole telefonil 6 307 156 või e-posti aadressil [email protected] Konsultant nõustab kohapeal igal tööpäeval kell 12-18 ja kokkuleppel ka muul ajal. Töötaja varaline vastutus jaguneb kaheks: lepinguline ehk varaline vastutus ja süüline vastutus. Juhul kui töötaja ja tööandja pole sõlminud varalise vastutuse kokkulepet, saab rääkida ainult süülisest vastutusest. Töötaja varaline vastutus on sätestatud töölepingu seaduse (edaspidi TLS) §-des 72-78. Lepinguline vastutus ÕIGUSLIK ALUS Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 91, 114, 115, 151, 153 ja 352. ... Raamdirektiivis sätestatakse ennetusmeetmed ning avaliku ja erasektori töötajate ja nende esindajate õigus saada teavet, olla ära kuulatud, ... peab töö olema kohandatud inimese võimete ja vajadustega, mitte vastupidi, mistõttu Käesolevas osas esitatud suuniste ülesanne on meelde tuletada riske, millega mõnikord kokku puututakse kontrollimise ning proovide ja näidiste võtmise käigus, ning ohutusvahendeid, mida te peaksite kasutama, ja ettevaatusabinõusid, mida te peaksite tarvitusele võtma. Puhkeaja kestuse on seadusandjad täpselt reglementee-rinud, arvestades noorte töötajate nõrgemat olekut ning vajadust pikema puhkeaja järgi. Tööpäevade vahele jääva puhkeaja kestus on: 13-14-aastasel või koolikohustuslikul töötajal vähemalt 18 järjestikust tundi; Tööpraktika annab teile töö leidmiseks vajaliku praktilise töökogemuse ning täiendab töölesaamiseks vajalikke ametialaseid teadmisi ja oskuseid. Tööpraktika vajaduse üle otsustate koos töövahenduskonsultandi või juhtumikorraldajaga, võttes arvesse teie varasema töökogemuse, oskused, teadmised ja töösoovid. muutmisse ja juhtimisstiili parendamisse. Et tootlikkus paraneks, tuleb kitsaskohti, aja- ja tootmiskulusid ning finantsressursse analüüsida. Määravad otsustavad (mitte pealiskaudsed) muudatused ning iga tootmises osaleva inimese panus ja vastutus. Keskmine brutokuupalk ja tööjõukulu potentsiaalsete uute töötajate olulisi omadusi objektiivselt hinnata ja mõõta ning lõpuks kõike olulist arvesse võttes, teha otsus, keda palgata (Fontes 2002: 12).Kandidaatide hindamine personali valikul toimub potentsiaalsete töötajate ankeetide ja CV'de põhjal. maht koos lisadega on 50 lehekülge, hõlmates 5 tabelit ja 6 joonist. Töö kirjutamisel on läbi töödeldud 32 allikat. Tööl on 3 lisa. Lõputöö on jaotatud kolme peatükki, millest esimene käsitleb teema teoreetilisi lähtekohti, teine uurimismeetodite kirjeldusi ja tulemusi ning kolmas peatükk järeldusi ja ettepanekuid. Ebaregulaarne ja muutuv tööaeg mõjutab töötajate tervist ning põhjustab töö ja pereelu konflikti - st töötajal ei ole piisavalt aega pere- ega sotsiaalse elu jaoks. - kujundada vajaduse ja võimaluse korral töökeskkond ümber töötaja spetsiifiliste vajaduste järgi Töötajate tervisekontrolli peamiseks eesmärgiks on töötaja sobivuse hindamine tehtavaks tööks ning tööst tingitud tervisehäirete võimalikult varajane avastamine, samuti terviseriskide vähendamine ja/või vältimine. 1. Töösisekord, töötajate distsiplinaar- ja varaline vastutus ning töö- ja puhkeaja õiguslik korraldus : [kommenteeritud väljaanne] (1) Töösisekorraeeskiri Eesti Veeteede Ameti laevadel : [kinnitanud Eesti Veeteede Amet 30.12.94] (1) Töösisekorraeeskirjade koostamise metoodilised juhised. (2) Tööaja andmete kogumise ja haldamise tööriist Terake lööb laineid. Paljudel ettevõtjatel on probleem pidevalt koguneva infotulva süstemaatilise kogumise ja haldamisega. Unikaalseks abimeheks tööaja ja -vahendite kasutuse mõõtmisel nii tootmis...